Kategorie
Kraje nordyckie

Nowy urząd ds. równouprawnienia

Rząd przedłożył kilka propozycji zmian w polityce równych szans kobiet i mężczyzn. Propozycja dotyczy m.in. wdrożenia kroków, które przyspieszą proces równouprawnienia, utworzenie nowego urzędu zajmującego się równouprawnieniem oraz powołanie do życia grup roboczych, które zajmą się równouprawnieniem mężczyzn, rolami mężczyzn w społeczeństwie. Celami, do których będzie dążył rząd są: równy podział władzy i wpływów między kobietami i mężczyznami, równouprawnienie ekonomiczne, równy podział nieodpłatnej pracy domowej i ukrócenie przemocy mężczyzn wobec kobiet. Ponadto rząd chce, aby administracja wojewódzka wspólnie z gminną wyznaczyła regionalne cele dla polityki równych szans. Nowy urząd zajmujący się równouprawnieniem powstałby w 2007 roku a jego zadaniem byłoby uskutecznienie polityki równych szans. Szczegółowy obszar działania urzędu zostałby ustalony po rozpatrzeniu opinii Komitetu ds. Dyskryminacji, który proponuje połączenie Rzecznika ds. Równouprawnienia (JämO) wraz z pozostałymi Rzecznikami ds. dyskryminacji.

(źródło: Regeringen vill förändra mansrollen, http://www.jamombud.se/news/Regeringenvillforand.asp , 23.03.2006r.)