Kategorie
Kraje nordyckie

Kobiety i mężczyźni – równość w różnorodności

Celem polityki równych szans jest zagwarantowanie kobietom i mężczyznom takich samych możliwości, praw oraz powinności we wszystkich obszarach życia.

Celami polityki równych szans kobiet i mężczyzn jest:

-równy podział władzy i wpływów,

-takie same możliwości pozwalające na osiągnięcie niezależności ekonomicznej,

-takie same wymagania i kwalifikacje, jeżeli chodzi o prowadzenie własnej  działalności gospodarczej, szanse na rynku pracy, warunki pracy i możliwości  rozwoju zawodowego,

-równy dostęp do edukacji i równe możliwości rozwoju osobistych ambicji, zainteresowań i talentów,

-dzielona odpowiedzialność za prace wykonywane w domu i przy dzieciach,

-wolność od przemocy związanej z płcią. 

Polityka równych szans obejmuje dwa obszary działania:

-odpowiada za koordynację polityki równych szans kobiet i mężczyzn oraz poszczególnych środków zaradczych przedsięwziętych w związku z jej realizacją,

-przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć. 

Kierunek polityki równych szans kobiet i mężczyzn:

Perspektywa równych szans kobiet i mężczyzn powinna przenikać wszystkie obszary polityki rządu. Rząd wskazał w swoim planie działania na rzecz polityki równych szans, że wszystkie obszary polityki powinny przeprowadzić analizę pod kątem równouprawnienia. W każdym obszarze polityki, gdzie to jest tylko możliwe, powinny zostać ustalone cele i wytyczne wpływające na rozwój równouprawnienia.

(źródło: Rząd Szwecji, http://www.regeringen.se/sb/d/2593/a/23635 , 14.04.2005r.)