Kategorie
Kraje nordyckie

Równi i równiejsi w pracy

Od 1999 roku w Szwecji istnieje ustawa O przeciwdziałaniu dyskryminacji ze względu na pochodzenie etniczne, religię czy inne wyznanie (Lagen om åtgärder mot diskriminering på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, w skrócie EDA).

W marcu 2005 roku ombudsman ds. równego traktowania ze względu na pochodzenie etniczne (DO) skontrolował 29 urzędów publicznych. Sprawdzał, jak w sektorze publicznym wygląda sprawa równego traktowania bez względu na pochodzenie etniczne i religię. Zaledwie dwa urzędy można było zakwalifikować, jako wywiązujące się z ustawy. Wyniki badań są zadziwiające, ponieważ dwa inne duże urzędy państwowe zleciły niedawno podobne kontrole. W wielu instytucjach państwowych istniały wprawdzie plany wspierania mniejszości etnicznych, ale brakowało w nich wyraźnej perspektywy antydyskryminacyjnej.

Prawo w Szwecji nakłada na pracodawcę obowiązek planowego przeciwdziałania dyskryminacji w miejscu pracy. Wszelkiego rodzaju środki zaradcze, jakie zaproponuje pracodawca muszą spełniać trzy kryteria: powinny być konkretne, wprowadzane zgodnie z określonym harmonogramem i przede wszystkim możliwe do zrealizowania. Pracodawca ma obowiązek zapewnienia takich warunków pracy, aby każdy bez względu na pochodzenie etniczne i wyznanie mógł w nich wykonywać pracę. Ponadto pracodawca ma przeciwdziałać wszelkiego rodzaju szykanom w miejscu pracy i dyskryminacji w trakcie procesu rekrutacji.

Najwięcej braków odnotowano w przypadku zapewnienia odpowiednich warunków pracy i zapobieganiu szykanom. Pracodawcy nie posiadali np. planów (handlingsplaner) przeciwdziałania szykanom. Szczególnie zadziwiające było wymaganie obywatelstwa szwedzkiego przy zatrudnianiu na niektóre stanowiska w sektorze publicznym. Tłumaczono taki wymóg względami bezpieczeństwa. Ombudsman uznał to jednak za strukturalną dyskryminację imigrantów, którym w ten sposób zamyka się dostęp do stanowisk urzędniczych.

(źródło: „Välkommen till staten? En granskning 2005 av hur statliga myndigheter förebygger etnisk och religiös diskriminering på arbetsplatsen”)