Kategorie
Kraje nordyckie

Polityka feministyczna

Celem polityki feministycznej jest budowanie społeczeństwa, w którym każdy człowiek może rozwijać w pełni swój potencjał, w równowadze z innymi – bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, orientację seksualną czy pochodzenie etniczne. Zwalczanie nierówności ze względu na płeć i seksizmu jest kluczowe. Współczesna Szwecja, mimo formalnego równouprawnienia kobiet i mężczyzn jest społeczeństwem, które systematycznie podporządkowuje kobiety mężczyznom.

Obszary polityki, które są priorytetowe dla Inicjatywy Feministycznej wiążą się z dążeniem do przerwania tego porządku płciowego. Polityka feministyczna polega na przewartościowaniu i zmianie punktu widzenia wielu działań, poczynań i przedsięwzięć, które wspólnie składają się na nasze życie. Jest to ogromna i złożona praca, która wymaga stałych negocjacji na wszystkich arenach życia, również w polityce rozgrywającej się w parlamencie.

Punktem wyjścia dla feminizmu jest stwierdzenie, że wszyscy ludzie są różni. Różnice wewnątrz grupy mogą być równie decydujące, jak różnice między grupami. W społeczeństwie, które chcemy stworzyć, różnica (bycie innym) nigdy nie będzie oznaczała coś gorszego. Różnorodność jest wartością samą w sobie.

Dlatego polityka feministyczna musi wyraźnie przeciwdziałać wszystkim uogólnieniom dotykającym kobiety i mężczyzn, które narzuca im społeczeństwo a które ograniczają możliwości ludzi w tworzeniu ich własnej tożsamości i życia wolnego od ucisku. Z tym łączy się również przeciwdziałanie rasizmowi. Polityka feministyczna jest polityką antyrasistowską. Nie jest to polityka, która utrzymuje kontrolę poprzez wywoływanie braku zaufania i rozsiewanie uprzedzeń. Jest to polityka, która stale przeciwdziała hierarchicznemu patriarchalnemu myśleniu, pod którego działaniem jesteśmy wszyscy, ponieważ żyjemy w kulturze patriarchalnej. Feminizm dąży do szeroko rozumianych koalicji i pluralizmu. Tego rodzaju polityka feministyczna wymaga sporej dojrzałości politycznej. We współczesnym społeczeństwie ludzie wyznający różne wartości i praktykujący różne style życia muszą żyć obok siebie we wzajemnym szacunku dla tego co ich różni wzajemnie. Tak rozumiana polityka feministyczna nie jest wyłącznie polityką dla kobiet. Jednocześnie doświadczenia kobiet bez względu na to, czy dotyczą ich seksualności, rodzenia dzieci, czy życia zawodowego – zawsze będą stanowiły źródło feministycznego upolityczniania sfery prywatnej.

Feministyczna praca na rzecz zmian nie może być poddana koniunkturom czy strachem przed konfliktami. Zasadniczą kwestią jest oddanie kobietom władzy i przywilejów, które posiadają mężczyźni. Wspólnym interesem kobiet jest niedopuszczanie do ograniczania ich, czy ciemiężenia ze względu na ich płeć.

Ważnym wyzwaniem w tej pracy jest sformułowanie polityki ekonomicznej bazującej na analizie feministycznej. Do tej pory polityka równych praw kobiet i mężczyzn opierała się na porozumieniu, że sytuacja kobiet może się polepszyć bez naruszania status quo mężczyzn. Inicjatywa Feministyczna nie dopuści do tego, że polityka równych szans będzie zależała od wzrostu gospodarczego. Dlatego zasoby istniejące w społeczeństwie muszą zostać rozdzielone na nowo. Feminizm jest narzędziem służącym równemu podziałowi zasobów i narzędziem do urzeczywistnienia idei politycznych.

Wszystkim ludziom muszą zostać zagwarantowane takie same możliwości w osiąganiu niezależności ekonomicznej, władzy i wpływów. To oznacza zagwarantowanie równego dostępu do edukacji, opieki zdrowotnej, dzielonej odpowiedzialności za wychowywanie dzieci, równe szanse na rynku pracy, zarówno, jako pracownik, jak i przedsiębiorca i wolność od każdego rodzaju przemocy związanej z płcią.

Szwedzka polityka równych szans ignorowała fakt, że porządek płciowy przeplata się z innymi strukturami władzy. Szwedzka polityka równych szans nie miała do tej pory odwagi rzucić wyzwania istniejącemu porządkowi władzy zdominowanemu przez jedną płeć. Ambicją Inicjatywy Feministycznej jest rzucenie takiego wyzwania.

(źródło: Feministiskt initiativ Prioriterade politikområden – För en feministisk politik http://www.feministisktinitiativ.se/politik.php )